Cultural China
Cultural China
推特 臉書  
文化中国
文化中国
瀛洲紀行四首
作者:孔捷生
冬山河

驟鼓降龍復射潮,河清憾未海烽消。惟巫祝遇西門豹,折柳無庸到灞橋。
 
烏石港

煮海猶存烏石懸,夷歌幾處斷雲邊。遷人到此午潮白,卻話先民初渡年。
 
鹿耳門

鹿門淘剩舊灘聲,一角殘旗捲大明。國姓湮餘埋國學,郡王誰識是延平。
 
太魯閣

休言蜀道難,絕壁鎖雄觀。澗險龍吟碎,雲封鶴語寒。

還家不看嶺,度隘欲迴鞍。十萬軍聲寂,羈魂一醮壇。
——《纵览中国》首发 —— 转载请注明出处
本站刊登日期: Monday, October 8, 2018
关键词: 瀛洲紀行
其他相关文章